Skip Navigation Links
:: บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รจนา อุดมรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ
โยธิน นันตา
นักวิทยาศาสตร์
ศิวริน จักรอิศราพงศ์
นักวิชาการศึกษา
ดาริน ชมภูพันธ์
นักวิชาการศึกษา
อภิชาติ หมั่นวิชา
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์
นักวิชาการพัสดุ
อรทัย ปรีชา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภานุวัต ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ธนกร เคหา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พัชรกิต วัชรปรีชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จิราพรรณ เคหา
นักวิชาการศึกษา
ครรชิต ชมภูพันธ์
นักวิชาการสัตวบาล
กิตติพงษ์ ทิพยะ
นักวิชาการสัตวบาล
วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร
นักวิชาการพัสดุ
สิริจันทร์ สมณะ
พนักงานบริการ
อัมพร คำฟองเครือ
นักวิทยาศาสตร์
 
ปริญญา วงศ์จักร์
นักวิชาการศึกษา
สุพรรณ ดวงรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
วิษณุ จันทร์เจริญ
พนักงานขับรถยนต์
ทศพร โสภาอุทก
พนักงานขับรถยนต์