Skip Navigation Links
:: บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
แสงจันทร์ ศรีวังพล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ
โยธิน นันตา
นักวิทยาศาสตร์
รจนา อุดมรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดาริน ชมภูพันธ์
นักวิชาการศึกษา
ศิวริน จักรอิศราพงศ์
นักวิชาการศึกษา
ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์
นักวิชาการพัสดุ
อรทัย ปรีชา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภานุวัต ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ธนกร เคหา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พัชรกิต วัชรปรีชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จิราพรรณ เคหา
นักวิชาการศึกษา
ครรชิต ชมภูพันธ์
นักวิชาการสัตวบาล
กิตติพงษ์ ทิพยะ
นักวิชาการสัตวบาล
อภิชาติ หมั่นวิชา
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
สิริจันทร์ สมณะ
พนักงานบริการ
อัมพร คำฟองเครือ
นักวิทยาศาสตร์
 
ปริญญา วงศ์จักร์
นักวิชาการศึกษา
วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร
นักวิชาการพัสดุ
วิษณุ จันทร์เจริญ
พนักงานขับรถยนต์
ทศพร โสภาอุทก
พนักงานขับรถยนต์
        
สุพรรณ ดวงรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร