Skip Navigation Links
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: ปรัชญา ::

 

“พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม”

 

:: วิสัยทัศน์ ::

 

“เป็นคณะที่มีความเป็นเลิศทางด้านสัตวศาสตร์ในระดับชาติ”

 

:: พันธกิจ ::
             
              1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ในฟาร์มของคณะฯ ควบคู่กับการสอนภาคทฤษฎี
                  เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์
               2. บูรณาการวิจัยด้านสัตวศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
               3. ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
               4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมนักศึกษาในโครงการต่างๆ เช่น ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                   จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่มาจากภูมิลำเนาต่างๆทั่วประเทศทำกิจกรรมร่วมกันและร่วมกับบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นลานนาร่วมกัน
                   ด้านการ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง โดยผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์และการประกวดสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมโครงการ Smart farm
               5. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของงานและ
                   การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
               6. พัฒนางานฟาร์มปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ และพัฒนาการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
                   เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้