Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ทำกิจกรรมถอดบทเรียนและขยายผล โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคเชิงพาณิชย์ในชุมชน
             ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมถอดบทเรียนและขยายผล โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคเชิงพาณิชย์ในชุมชนด้วยนวัตกรรมการผสมพันธุ์ปศุสัตว์เชิงคัดเลือก (Meat for Life by SMART-GIFT) โดย ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริหารจัดการวัตถุอาหารโคในท้องถิ่น" โดย ดร.อานนท์ ปะเสระกัง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้