Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 14 มกราคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะในอาหารสัตว์ และศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ในฟาร์มสุกร สัตว์ปีก โคนม-โคเนื้อ ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.ดร.วินัย โยธินศิริกุล กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้