Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำให้กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน) ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและทักษะการเป็นผู้นำ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” และหัวข้อ “Habit and Growth mindset” เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการเป็นผู้นำที่ดี ทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม รวมถึงการสร้างความสามัคคีและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน โดยมี คุณณัฐวัยวัฒน์ ลาลนพงศ์เดชชัย จากเครือเบทาโกร พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี