Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
จัดนิทรรศการงาน Thailand STEM Festival 2018
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการด้านสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในงาน Thailand STEM Festival 2018 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่