Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
             นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล นำนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำ ทำแปลงผักและชั้นวางหนังสือ แจกวิตามิน ยาถ่ายพยาธิ และทำวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การสุขาภิบาลสุกรและโค ณ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่