Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเลือกตั้งกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ณ ลานหน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี