Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
             วันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1-2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเลือกสาขา โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรชัย ไชยคำภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Big Dutchman เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การเป็นนักสัตวบาลมืออาชีพ และการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี