Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา MJU
             วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU สำหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี