Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รับฟังโจทย์วิจัยและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาโคเนื้อแปลงใหญ่จังหวัดพะเยา
             วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ เข้ารับฟังโจทย์วิจัยด้านการบริหารจัดการเครือข่ายโคเนื้อจากคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อพะเยา ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 ได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาโคเนื้อแปลงใหญ่จังหวัดพะเยา ด้านการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อร่วมกับนายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา คุณนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ อาจารย์ ดร.ธนพร บุญมี อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พันเอกสมาน คำน้อย ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อพะเยาและคณะฯ ในการนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดพะเยามอบหมายให้อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ ดำเนินการบริหารจัดการเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดยการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติโคเนื้อเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานอาสาผสมเทียมกับผู้ประกอบการแปรรูปโคเนื้อในพื้นที่ต่อไป