Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้าทำการการตรวจรับรอง “การปฎิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าภายในประเทศ”
             วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าทำการการตรวจรับรอง “การปฎิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าภายในประเทศ” ภายใต้โครงการ พัฒนาระบบการจัดการโรงฆ่าเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน อย. และ GMP ณ โรงฆ่า สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้โรงงานฯอยู่ในระดับมาตรฐานของกรมปศุสัตว์