Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน
             วันที่ 23 มีนาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน เรื่อง “หลักการจัดการพลังงานในอาคาร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและการนำไปใช้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และรณรงค์การลดการใช้พลังงานให้กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สิทธิโชค ผูกพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์พลังงาน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี