ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (ห้องเรียน อยู่ระหว่างการพัฒนา)
พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ในการจองห้องประชุม
สำหรับบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

@Booking Room System : Faculty of Animal Science and Technology, Maejo University, Thailand