Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย
             วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยให้กับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นวิทยากรบรรยาย