Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
เวลา::: 8.30 น. - 16.30 น.
กิจกรรม: ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
สถานที่:: 1213

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> เกณฑ์สำนักงานสีเขียว
>> ประกาศ !! นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล 
[ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน..>> 
[ประกาศ 1 มิถุนายน 2566]
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! การรับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน..>> 
[ประกาศ 19 เมษายน 2566]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..>> [ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2566]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ the Faculty of Animal Science, Universitas Brawijaya
ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบ้านสุขาวดี
ศึกษาดูงานด้านการผลิตไก่สดทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง ณ บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไก่สด ไกสดแช่แข็งและไก่ปรุงสุกแช่แข็งเพื่อการส่งออก ณ บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด
เจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
กิจกรรมการวิพากษ์รายงานประเมินการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาภาคเหนือ
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สมาชิกสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 9คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 148
เริ่มใช้งานเวลา : 6/8/2023 7:21:00 PM