Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>


>>: ระบบจองห้องออนไลน์  
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> เกณฑ์สำนักงานสีเขียว
>> ประกาศ !! นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล 
[ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2567..>>
 [ประกาศ 10 มิถุนายน 2567]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด..>>
 [ประกาศ 30 พฤษภาคม 2567]
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 1. ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุ 2. เครื่องมือถ่ายถาพและพิมพ์ภาพแถบสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด 3. ชุดวัดปริมาณการเกิดแก๊ส จำนวน 1 ชุด..>>
 [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2567]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร เลขที่ 064 คณะสัตวศาสตร์(ครั้งที่ 2)..>> [ประกาศ 4 ตุลาคม 2566]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 064 สังกัดฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)..>> [ประกาศ 20 กรกฎาคม 2566]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมKM หัวข้อ “การใช้สื่อออนไลน์เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning”
ลงพื้นที่วิจัยเหนี่ยวนำแพะ
แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย ประธาน Dean Forum และคณะกรรมการ Dean Forum มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา
โครงการอบรมนักสัตวบาลรุ่นเยาว์
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567
กิจกรรม BIG cleaning day
เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรการสานเสวนา เรื่อง “รวมพลังโคเนื้อไทยก้าวข้ามวิกฤติ”
กิจกรรมการติดตามขบวนการวิจัยด้วย OKR
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2567
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพแม่อุ้ยไข่ ทานัง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนานำลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 27คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 189
เริ่มใช้งานเวลา : 6/15/2024 3:09:35 PM