Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> เกณฑ์สำนักงานสีเขียว
>> ประกาศ !! นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล 
[ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 137 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 29 สิงหาคม 2565]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 137 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 15 สิงหาคม 2565]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 137 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 26 กรกฎาคม 2565]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์
วิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความเข็มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ”
กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการทางด้านปศุสัตว์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2565
วิพากษ์หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน
คณะสัตวศาสตร์ฯ นำโดยท่านคณบดี พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทีมงาน MJU2T แจ่มหลวงลงพื้นที่ปรับปรุงฟาร์ม
ลงพื้นที่กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมอัจฉริยะ High Quality Engineering”
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เยือน Souphanouvong University (SU) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 10คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 553
เริ่มใช้งานเวลา : 9/26/2022 8:14:49 PM