Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> โหลดคู่มือ/เอกสาร Green Office 2562
>> ระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
>> แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2562
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> ตัวชี้วัดและ เกณฑ์การให้คะแนน 2562
>> แบบประเมินเบื้องต้นสำนักงานสีเขียว 2562
>> ไฟล์เสียง บรรยาย Green Office ปี 2561
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล 
[ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 20 ตุลาคม 2564]
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 8 ตุลาคม 2564]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2564..>> [ประกาศ 11 มกราคม 2564]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรในวิกฤติโรคระบาด 2021"
ลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ "การจัดการอาหารโคเนื้อ"
ลงพื้นที่ดำเนินงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง ประจำเดือนตุลาคม
คณบดีฯ ให้ความรู้ แก่เกษตรกรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)
กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “การจัดการไก่ในฤดูฝน”
เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการทุน (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
กิจกรรมติวนี้เพื่อน้อง ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 2คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 2
เริ่มใช้งานเวลา : 10/29/2021 4:06:04 AM