Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
เวลา::: 13.30 - 16.30 น.
กิจกรรม: อบรมสหกิจศึกษา
สถานที่:: 2204

เวลา::: 13.00 - 16.00 น.
กิจกรรม: สอบประมวลความรู้
สถานที่:: 1213

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> เกณฑ์สำนักงานสีเขียว
>> ประกาศ !! นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล 
[ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร เลขที่ 064 คณะสัตวศาสตร์(ครั้งที่ 2)..>> [ประกาศ 4 ตุลาคม 2566]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 064 สังกัดฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)..>> [ประกาศ 20 กรกฎาคม 2566]
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน..>> 
[ประกาศ 1 มิถุนายน 2566]
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! การรับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน..>> 
[ประกาศ 19 เมษายน 2566]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..>> [ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2566]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 48 “รวงข้าวเกมส์”
สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด จ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน
จัดการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 451 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
พิธีเปิดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่งบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46)
พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2566
ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.จารุวรรณ โชติเทวัญ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วันซ้อมใหญ่และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ตัวแทนศิษย์เก่า MJU84 มอบชุดลำโพง AJ X521 80W ขนาด 5"x2 ให้กับคณะฯ
วิทยากรร่วมเสวนาเชิงวิชาการ ทางรอดโคเนื้อโคนมและเทคนิคการลดต้นทุนค่าอาหารต่ำสุด
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 28คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 64
เริ่มใช้งานเวลา : 2/28/2024 3:31:56 AM