Skip Navigation Links
ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม          
:: เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา ::
   โหลดเอกสารงานวิจัย
  ::> รวมชื่องานวิจัยสหกิจ 53-58
  ::> รวมชื่องานวิจัยทางสัตวศาสตร์
  ::> โครงร่างงานวิจัย
  ::> ฉบับสมบูรณ์
  ::> ว.1
  ::> ว.2
  ::> ว3-1
  ::> หลักฐานการส่ง
  ::> ตัวอย่างงานวิจัย-วิชาเรียนรู้อิสระ
   โหลดเอกสารปัญหาพิเศษ
  ::> โครงร่างวิชาปัญหาพิเศษ
::> ฉบับสมบูรณ์
::> ป.1
::> ป.2
::> ป3-1
  ::> หลักฐานการส่งปัญหาพิเศษ
   สหกิจศึกษา
  ::> ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา 55
  ::> คู่มือสหกิจคณะสัตวศาสตร์ฯฉบับสมบูรณ์
  ::> ฉบับสมบูรณ์รายงานผลกรณีศึกษา 2554
  ::> ฉบับสมบูรณ์วิจัยทางสัตวศาสตร์
::> ตัวอย่างการส่งกรณีศึกษาแบบ โปสเตอร์ (จรวยพร) A4
  ::> นำเสนอมจ_497_498_และ_499
::> หน้าปกการปฏิบัติงานทางสัตวศาสตร์ 498
  ::> หน้าปกการปฏิบัติ
  ::> หน้าปกการฝึกงานต่างประเทศ
  ::> หน้าปกสหกิจศึกษา
  ::> เล่มรายงาน_มจ_497_498_และ_499
  ::> แบบเสนอโครงร่าง
  ::> ตัวอย่างการเขียนรายงานผล case study สหกิจศึกษา
   แบบฟอร์มเสนอหัวข้อสัมมนา สศ 499
::> คำอธิบายรายวิชา สศ 499 สัมมนา
::> แบบบันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา สัมมนา
  ::> แบบฟอร์ม การให้คะแนน
  ::> แบบฟอร์มเสนอหัวข้อสัมมนา
::> ขั้นตอนการทำสัมมนา
   เอกสารวิชาสัมมนา สศ 490 (หลักสูตรใหม่)
::> Formate สัมมนาใหม่สศ490
::> Seminar Introduction 1-62
::> เกณฑ์คะแนนนำเสนอสัมมนา สศ 490
::> เอกสาร 1 ฟอร์มบันทึกการเข้าพบ อ.ที่ปรึกษา
::> เอกสาร 2 แบบประเมินคะแนนจากอาจารย์ที่ปรึก
::> เกณฑ์ในการประเมินคะแนนสัมมนา 62 ตามช่วงคะแนน
   โหลดเอกสาร ประกอบการอบรมมาตรฐานฟาร์ม
  ::> ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการ
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนไก่ไข่
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนไก่เนื้อ
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนไก่พันธุ์
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนโคนม
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนโคเนื้อ
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนนกกระทา
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็ดไข่
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็ดเนื้อ
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็ดพันธุ์
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนผึ้ง
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนแพะเนื้อ-แกะเนื้อ
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
  ::> หลักเกณฑ์การให้คะแนนสุกร
   แบบฟอร์ม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ::> แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการบัณฑิต
  ::> ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์-อังกฤษ
  ::> แบบฟอร์มรายวิชา สศ 591 สัมมนา 1
  ::> แบบฟอร์มรายวิชา สศ 791 สัมมนา 1
      แบบฟอร์ม ใบลาของนักศึกษา  
      แบบขอใช้พื้นที่และโรงเรือนฟาร์ม