Skip Navigation Links
1    พรบ.การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558  คลิก>>
2    ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลิก>>
3    แบบขออนุญาตใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน  คลิก>>
4    แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานมางวิทยาศาสตร์  คลิก>>
5    การวางแผนทดลอง  คลิก>>
6    การเลือกใช้สถิติ คลิก>>