Skip Navigation Links
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
Doctor of Philosophy Program in Animal Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
  Doctor of Philosophy (Animal Science)
ชื่อย่อ ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
  Ph.D. (Animal Science)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ในขณะนั้น
  2) เงื่อนไขในด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาเฉพาะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีดังนี้
            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทสาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสัตวศาสตร์
            - ในกรณีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพ
หลักสูตรการศึกษา  
  1) หลักสูตรแบบ 1.1
        เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
  2) หลักสูตรแบบ 1.2
        เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
  3) หลักสูตรแบบ 2.1
        เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มุ่งสร้างนักวิจัยให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
  4) หลักสูตรแบบ 2.2
        เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มุ่งสร้างนักวิจัยให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์จำนวน 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร  
   หลักสูตรแบบ 1.1
              ก. ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
              ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (9) หน่วยกิต
              รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
  หลักสูตรแบบ 1.2
              ก. ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
              ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (13) หน่วยกิต
              รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
  หลักสูตรแบบ 2.1
              ก. วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
              ข. วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
              ค. ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
              ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (9) หน่วยกิต
              รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
  หลักสูตรแบบ 2.2
              ก. วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
              ข. วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต
              ค. ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
              ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (13) หน่วยกิต
              รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
  ดาวน์โหลด(เล่มหลักสูตร) >>>