Skip Navigation Links
ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม          

ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล [ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564 [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ Ehime University,Kagawa University and Kochi University 2020 [ประกาศ 4 มีนาคม 2563]  
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประจำปี 2020 - 2021 [ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2563]  
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส [ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2562]  
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินบำรุงพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 2 มกราคม 2562]  
รายชื่อวารสารที่รับรองการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้   [ประกาศ 6 มิถุนายน 2557]  
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย “แนวทางในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์”   [ประกาศ 20 มกราคม 2557]  
กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษา เพื่อเดินทางไปนำเสนอผลงาน ทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ (ประกาศ 7 พฤษจิกายน  2555)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอความร่วมมืองดซื้อทองให้พี่สายรหัส (ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2556)
กำหนดพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 % (ประกาศ 1 มิถุนายน 2555)
ชมรมศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ" (ประกาศ 12 ตุลาคม 2554)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา (ประกาศ 2 กุมภาพันธ์ 2554)