Skip Navigation Links
ระบบฐานข้อมูลคณะฯ

:: การจัดการความรู้ :: KM ::

ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ประกันคุณภาพการศึกษา :: SAR
การจัดการความรู้ :: KM
อาจารย์ที่ปรึกษา
ภาระงานสอนอาจารย์
แผนการจัดการความรู้ (KM)ประจำปีงบประมาณ 2554   
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
  ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
      ครั้งที่ 5
ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1
แผนการจัดการความรู้ (KM)ประจำปีงบประมาณ 2555   
  รายงานกิจกรรม km การผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 1
  รายงานจัดการความรู้ ด้านกิจกรรมนศ. และวิจัย ครั้งที่ 2
  รายงานจัดการความรู้ ด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ 3
แผนการจัดการความรู้ (KM)ประจำปีงบประมาณ 2556   
  รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 1
  รายงานกิจกรรมการผลิตบัณฑิต กิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2
  รายงานกิจกรรมบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมที่ 3 และที่ 4 ครั้งที่ 3-4
  รายงานกิจกรรมบริหารจัดการ กิจกรรมที่ 5 ครั้งที่ 5
แผนการจัดการความรู้ (KM)ประจำปีงบประมาณ 2557   
  รายงานกิจกรรมด้านการเรียนการสอน / การสร้างบัณฑิต "การดำเนินตามรายวิชาปัญหาพิเศษ และวิชาสัมมนา" ครั้งที่ 1
  รายงานกิจกรรมด้านการวิจัย "การบริหารจัดการด้านงานวิจัย" ครั้งที่ 2
  รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนุน "แนวทางการดำเนินงานด้านเอกสาร" ครั้งที่ 3
แผนการจัดการความรู้ (KM)ประจำปีงบประมาณ 2558   
  รายงานสร้างความรู้ KM และความรับผิดชอบในตัวคน (บริหารจัดการ) ครั้งที่ 1
  รายงานหัวข้อ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (การผลิตบัณฑิต) ครั้งที่ 2
  รายงานกิจกรรมจัดทำ มคอ.3-6 (การผลิตบัณฑิต) ครั้งที่ 3
แผนการจัดการความรู้ (KM)ประจำปีงบประมาณ 2559   
  รายงานกิจกรรมที่ 1  การสร้างรายได้_59 ครั้งที่ 1
  รายงานกิจกรรมที่ 1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน_59 ครั้งที่ 2
  รายงานกิจกรรมที่ 1  การวิจัยสถาบัน_59 ครั้งที่ 3
แผนการจัดการความรู้ (KM)ประจำปีงบประมาณ 2560   
  รายงานกิจกรรมที่ 1  โจทย์วิจัย ครั้งที่ 1
  สรุปองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 โจทย์วิจัย (1) ครั้งที่ 1
  รายงานกิจกรรมที่ 2  งบประมาณ ครั้งที่ 2
  รายงานกิจกรรมที่ 3  ข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 3
  รายงานกิจกรรมที่ 4  บริหารจัดการ ครั้งที่ 4
  รายงานกิจกรรมที่ 5  การเรียนการสอน ครั้งที่ 5
แผนการจัดการความรู้ (KM)ประจำปีงบประมาณ 2561   
   การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่พื้นเมือง ไก่ต่อ ไก่ตั้ง ครั้งที่ 1
  รายงานการสรุปแนวปฏิบัติที่ดีการประกวดสัตว์ ครั้งที่ 2
  รายงานกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 3
  รายงานกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 4
  รายงานกิจกรรมเทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัย ครั้งที่ 5
  รายงานจัดกิจกรรมการใช้ระบบ e-manage ครั้งที่ 6