Skip Navigation Links
:: ข่าว-ประกาศทั่วไป ::
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร เลขที่ 064 คณะสัตวศาสตร์(ครั้งที่ 2)
[ประกาศ 4 ตุลาคม 2566]  
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 064 สังกัดฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)
[ประกาศ 20 กรกฎาคม 2566]  
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
[ประกาศ 1 มิถุนายน 2566]  
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! การรับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
[ประกาศ 19 เมษายน 2566]  
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2566]  
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ 29 ธันวาคม 2565]  
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 188 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2565]  
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1191 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 1) [ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2565]  
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 188 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 17 ตุลาคม 2565]  
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 137 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 29 สิงหาคม 2565]  
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 137 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 15 สิงหาคม 2565]  
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 137 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 26 กรกฎาคม 2565]  
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 137 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 1 กรกฎาคม 2565]  
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ่อน้ำสำหรับฟาร์มฝึกปฏิบัติงานปศุสัตว์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ 9 มีนาคม 2565]  
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2565]  
ประกาศ เรื่อง ขอเข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับเครือเบทาโกร [ประกาศ 14 ธันวาคม 2564]  
ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1186 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2564]  
ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 1186 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 05 พฤศจิกายน 2564]  
ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 20 ตุลาคม 2564]  
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 8 ตุลาคม 2564]  
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2564 [ประกาศ 11 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงเรือนโคนมกึ่งอัจฉริยะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ประกาศ 26 ตุลาคม 2563]  
ประกาศ !! กิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม สัตว์สุขภาพดี เพิ่มกำไรด้วย กรดอมิโน แอล-อาร์จินีน [ประกาศ 24 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ ๔๒๐ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 29 มิถุนายน 2563]  
ประกาศ !! งานก่อสร้างโรงเรือนผลิตสัตว์ปีกในระบบปิด [ประกาศ 29 พฤษภาคม 2563]  
ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต่ั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 420 สังกัดคณะสัตวศาสตร์ [ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ประกาศ 24 มีนาคม 2563]  
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์โครงการ Exchange Students from Partner Universities 2020 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น [ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563]  
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 [ประกาศ 29 มกราคม 2563]  
ประกาศ !! ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1
[ประกาศ 29 มกราคม 2563]  
ประกาศ !! ประกาศรับสมัครทุน บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด [ประกาศ 6 มกราคม 2563]  
ประกาศ !! เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา [ประกาศ 6 มกราคม 2563]  
ประกาศ !! เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 [ประกาศ 6 มกราคม 2563]  
ประกาศ !! เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 9th ICADA 2020-SSIS) [ประกาศ 6 มกราคม 2563]  
ประกาศ !! ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ประกาศ 6 มกราคม 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2563 [ประกาศ 3 ธันวาคม 2562]  
ประกาศ !! รับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 [ประกาศ 3 ธันวาคม 2562]  
ประกาศ !! ผล Pre-TCAS-รอบที่ 1 หลัหสูตร 4 ปี และ 4 ปี เทียบเข้าเรียน [ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2562]