Skip Navigation Links

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Master of Science Program in Animal Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
  Master of Science (Animal Science) 
ชื่อย่อ วท.ม. (สัตวศาสตร์)
  M.S. (Animal Science)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก1   
  1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ 
  2) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25 โดยจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนด 
  3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75 และต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือเคยปฏิบัติการทางด้านสัตวศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้แนบโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ พร้อมกับใบสมัคร 
  4) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น 
  5) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2   
  1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
  2) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 โดยจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนด 
  3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยน (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 จะต้องมีคุณสมบัติตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา หรือ 
  4) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต- ศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น 
  5) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
หลักสูตรการศึกษา 
 

1) แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาแบบทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต และมีการกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม แต่ไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 รายวิชา 7 หน่วยกิต

 

2) แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนซึ่งกำหนดขึ้นบนพื้นฐานที่จะมุ่งสร้างนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความคิดแบบอิสระ ที่มีความพร้อมในการวิจัยแบบประยุกต์ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และมีการกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม แต่ไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 รายวิชา 7 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
  1) แผน ก แบบ ก 1
                           ก. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
                           ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (7) หน่วยกิต
  2) แผน ก แบบ ก 2
                           ก. วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
                           ข. วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
                           ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
                           ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (7) หน่วยกิต
                                  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  ดาวน์โหลด(เล่มหลักสูตร) >>>>