Skip Navigation Links
:: ข่าวกิจกรรม  ::
  วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง “ขั้นตอนและกระบวนการทดสอบโรคหวัดหน้าบวมในห้องปฏิบัตการวินิจฉัยโรคในไก่”  
  เข้าฟังการสัมนาผลปฏิบัติการ พร้อมมอบเกียรติบัตรการฝึกงานให้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.  
  ต้อนรับนายสัตวแพทย์จากต่างประเทศ นำโดย Dr.NATHAN VANKLEY, DVM and CVM (Christian Veteinary Mission) form Echo Asia, USDA APHIS, Federal Government, USA.  
  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการ 2024 Taiwan Experience Education Program (TEEP)  
  กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
  ม.แม่โจ้ ยกย่องนักศึกษา มอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น ปี 2567  
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 5 ปี แห่งการบรมราชาภิเษก  
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “การเตรียมแม่โคเพื่อการผสมเทียม”  
  วางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
  วางพวงหรีดบวงสรวงอนุสาวรีย์ไก่ ครั้งที่ 21  
  ขอพรรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2567  
  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยทีม Invincible  
  วิทยากรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ พนักงานตัดแต่งเนื้อสัตว์  
  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยทีม More Feed Tech  
  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยทีม Cowlacta  
  กิจกรรมการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สวัสดิภาพไก่ไข่และระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง  
  พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567  
  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง  
  กิจกรรมทำบุญให้สัตว์ทดลองและกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์  
  รับใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ของฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  บันทึกเทปรายการ “วันใหม่วาไรตี้”  
  ร่วมแถลงข่าว “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที1”  
  โครงการ “เปิดโลกเรียนรู้ธุรกิจสุกร CPF (PIG CAMP 2024)  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างภาพอนาคตสำหรับการสร้างโจทย์วิจัย”  
  กิจกรรม Honey Coffee Hour  
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตำแหน่งพนักงานตัดแต่งเนื้อสัตว์ (เนื้อไก่) Butcher รุ่นที่ 2  
  ขอแสดงความยินดีกับ คุณจามจุรี กันคำ  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน  
  มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  
  กิจกรรมจิตอาสาก่อนปิดภาคการศึกษา  
  กิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  กิจกรรมบายเนียร์สัมพันธ์  
  โครงการอบรมนักสัตวบาลรุ่นเยาว์  
  ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลสัตว์แก้วกาญจน์ กรุงเทพฯ  
  วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการวิจัยรูปแบบ (โมเดล) ฟาร์มโคนม  
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2567  
  หน่วยจัดการเรียนรู้คริสตจักรโฮซันนา จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน  
  บริษัท ซีพี เมจิ เข้าหารือเรื่องการทำ MOU ในการร่วมมือพัฒนาฟาร์มโคนมภาคเหนือ  
  ต้อนรับ Ms. Bidadari Kalila Artadhya นักศึกษาต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซีย  
  ปฐมนิเทศและหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการฝึกงาน  
  พิธีรับมอบและปลูกต้นไม้พระราชทานฯ ต้นจามจุรี  
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะยกระดับฝีมือในสายอาชีพตัดแต่งเนื้อสัตว์ (Butcher)  
  ต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ซึ่งได้เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2567  
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2666  
  จัดการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 373  
  ต้อนรับคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศลาว (NUOL)  
  การอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง  
  บรรยายพิเศษทางด้านสุกร ให้กับนักศึกษาวิชาเอกการผลิตสุกร วิชาเอกอาหารสัตว์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  บรรยายพิเศษทางด้านสุกร ให้กับนักศึกษาวิชาเอกการผลิตสุกร วิชาเอกอาหารสัตว์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  ต้อนรับบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  กิจกรรม การบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการปรับตัว  
  โครงการ มาตัดผักกัน ผักปลอดสารพิษ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567  
  พิธีเปิดงาน Maejo Book Fair 2024  
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
  โครงการพัฒนานักศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ เกษตรและนวัตกรรม  
  กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 48 “รวงข้าวเกมส์”  
  สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด จ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน  
  จัดการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 451 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า  
  พิธีเปิดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  ส่งบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46)  
  พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2566  
  ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.จารุวรรณ โชติเทวัญ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  วันซ้อมใหญ่และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  
  ตัวแทนศิษย์เก่า MJU84 มอบชุดลำโพง AJ X521 80W ขนาด 5"x2 ให้กับคณะฯ  
  วิทยากรร่วมเสวนาเชิงวิชาการ ทางรอดโคเนื้อโคนมและเทคนิคการลดต้นทุนค่าอาหารต่ำสุด  
  ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  
  ฝึกซ้อมย่อยรับปริญญาบัตรของบัณฑิต รุ่นที่ 46  
  ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่มาตรวจเยี่ยมโครงการ  
  วิทยากรบรรยายพิเศษ Online ในหัวข้อ “Automatic Feeding System”  
  บริษัท แอกกี้ เวท จำกัด ได้มอบ BS BLEND จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น  
  กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (มาตรฐานฟาร์ม)  
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  
  บรรยายพิเศษหัวข้อ "โภชนาการอาหารและการลดต้นทุนอาหารสัตว์"  
  ลงพื้นที่ติดตามงานในโครงการ U2T  
  ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช  
  เข้าร่วมพิธีรดน้ำวางดอกไม้จันทน์ เป็นตัวแทน ดร.ปัญญาและดร.มนูญศรี โชติเทวัญและวางพวงหรีดเคารพศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช  
  บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2567  
  บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สวัสดีปีใหม่ 2567  
  วิทยากรในการจัดอบรมทางด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับมูลนิธิเอคโค่เอเชีย ประเทศไทย  
  บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567  
  ต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยน กับตัวแทนบริษัท Origgin Ventures Pte Ltd  
  ต้อนรับคณาจารย์และคณะนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา  
  การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Chicken genetics and Breeding และ Leucocytozoonosis Treatment by Chinese herbs  
  ผู้แทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567  
  ผู้แทนโรงแรม ฟูราม่าเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567  
  สวัสดีปีใหม่ รองศาตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน  
  วิทยากรร่วมเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ นวัตกรรมลดต้นทุนอาหารโคนมรองรับ FTA และการเพิ่มประสิทธิภาพโคนมด้วยงานวิจัยโคนม  
  กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ณ โรงเรียนแม่ลานคำ ณ หมู่บ้านแม่ลานคำ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
  บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ได้เข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปี 2567  
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566  
  รับมอบทีวีขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมที่วาง จากตัวแทนศิษย์เก่า MJU80  
  งานคืนสู่เหย้าชาวสัตวศาสตร์แม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2566  
  งานเสวนา “การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเกษตรที่สูงด้วยไก่กระดูกดำ”  
  งานเสวนา “ทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมโคนม โคเนื้อไทย”  
  มูลนิธิ Educate the chidren โดยคุณรัตนภรณ์ แซ่ฟุ้ง ประธานมูลนิธิ ได้มอบทุนการศึกษา(ต่อเนื่อง)  
  Meajo Innovation Day 2023 ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี  
  อบรมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ รุ่นที่ 3  
  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2566  
  ต้อนรับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์  
  งานประกวดไก่แจ้สวยงามเชิงอนุรักษ์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  การแข่งขันไก่พื้นเมืองชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ Best in show จากนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)  
  ประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11  
  นักศึกษา Maharashtra Animal & Fishery Sciences University ประเทศอินเดีย ได้เข้าเยี่ยมชมคณะฯ  
  พิธีบวงสรวง "งานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี  
  วิทยากรฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่จะประสงค์เดินทางไปทำงานที่ประเทศแคนนาดา  
  กิจกรรมสัตวศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 9  
  กิจกรรม ”การสร้างและพัฒนา International Mobility Student (Inbound-Outbound foreign)”  
  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี IOT  
  มอบเหรียญเรียนดีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 2  
  ลอยกระทงวิถีเกษตร แม่โจ้ประจำปี 2566  
  ทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566  
  โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจำปี  
  งานประชุมนานาชาติ The 9th Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (The 9th SAADC 2023) conference  
  โรงเรียนสองแคววิทยาคม เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์ปีก  
  กิจกรรมการแนะนำเส้นทางอาชีพ-เลือกวิชาเอก  
  นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  
  ออกพื้นที่เก็บข้อมูลไก่กระดูกดำเกษตรกรในเครือข่าย  
  เข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ ด้านการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง  
  เข้าร่วมอบรมโครงการ Capacity Building on Cage-Free Egg Production System/Layer Hen Welfare  
  ร่วมบรรยาย โครงการ “การส่งเสริมการผลิตโคขาวลำพูนของเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคเหนือตอนบน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้อาหารอัดก้อนโปรตีนสูงทำมือ”  
  กิจกรรมอมรบเพื่อเตรียมความพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและเทคนิคการพูดนำเสนอในที่ชุมชน”  
  ชี้แจงกำหนดการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำปี 2566  
  ต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือฯ เพื่อหารือและให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่กระดูกดำ  
  พิธีวางพวงมาลางาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”  
  ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
  เก็บข้อมูลไก่กระดูกดำเกษตรกรในเครือข่าย  
  วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการอาหารสัตว์อย่างเหมาะสม”  
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ The Regional Training-Workshop on Halal Executive and Management  
  พิธียกเสาเอกอาคารต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรและแปรรูปอาหาร  
  วิทยากรในการประชุมกำหนดแผนการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศแคนนาดา  
  สัมภาษณ์นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าฝึกงาน สหกิจศึกษา  
  วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการผลิต การจัดการอาหารสัตว์ตามสภาพพื้นที่ (Feedstuff on area base)”ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  
  วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการผลิต การจัดการอาหารสัตว์ตามสภาพพื้นที่ (Feedstuff on area base)” ณ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด  
  วิทยากรในการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดการเนื้อและผลิตภัณฑ์เพื่อพร้อมปรุง รอจำหน่าย และการจัดเก็บอย่างถูกหลักอนามัย”  
  งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้”  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2565 ในระดับดีมาก (G เงิน)  
  ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566  
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สวนสัตว์เชียงใหม่  
  กิจกรรม MJU Car Free Day 2023  
  5th University Consortium Faculty Forum 2023  
  แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
  งานแสดงมุทิตาจิตให้กับบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  
  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นานาสาระเกี่ยวกับสุกร”  
  เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2023  
  เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ  
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่  
  ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) หัวข้อ “การใช้โปรแกรม Canva กับการเรียนการสอน”  
  นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ The Inbound Student Program of Universitas Brawijaya  
  บรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  
  นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
  มูลนิธิบุญศิริ มอบทุนการศึกษา  
  กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 88 ประจำปี 2566  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติอย่างได้ผล"  
  คุณวุฒิโชติ ตันติชวาลวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์มเทรดดิ้ง จำกัด ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 58 มอบทุนการศึกษาให้คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566  
  กิจกรรมฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงานภายในอาคาร ในหัวข้อ “การลดพลังงานภายในอาคาร”  
  กิจกรรมการหาจุดแข็ง จุดขาย จุดยืน สำหรับหลักสูตร งานวิจัย และงานบริการวิชาการ  
  กิจกรรมทำขวัญควาย ประจำปี 2566  
  ขอแสดงความยินดี“ยุวสัตวบาลดีเด่น” ประจำปี 2565  
  พิธีปิดค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางด้าน Green Office ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว  
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566  
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566  
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  
  โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  กิจกรรมการทำแผนธุรกิจสำหรับงานวิจัย งานบริการวิชาการ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงแผนการศึกษา  
  โครงการบรรยายพิเศษ “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ.2565”  
  กิจกรรมอบรม เรื่อง "การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย"  
  รางวัลในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11  
  การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 "ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลไทย พลิกโฉมงานวิจัยสู่สากล"  
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
  พิธีหล่อเทียนพรรษาประจําปี 040766  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการเรียน แนะนำกิจกรรมนักศึกษา และแนะนำฟาร์มของคณะฯ ประจำปี 2566  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  
  กิจกรรม Big Cleaning Day Maejo Green Heart & Smart University ม.แม่โจ้ ปลูกจิตสำนึกให้น้องใหม่ สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566  
  เตรียมความพร้อมทางด้านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2566  
  กิจกรรมศึกษาดูงานสายสนับสนุนเฉพาะด้าน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร  
  กิจกรรมวัน สถาปนาแม่โจ้ 89 ปี พร้อมก้าวสู่...ทศวรรษใหม่  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ the Faculty of Animal Science, Universitas Brawijaya  
  ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบ้านสุขาวดี  
  ศึกษาดูงานด้านการผลิตไก่สดทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง ณ บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด  
  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไก่สด ไกสดแช่แข็งและไก่ปรุงสุกแช่แข็งเพื่อการส่งออก ณ บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด  
  เจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ  
  กิจกรรมการวิพากษ์รายงานประเมินการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565  
  ประชุมคณะกรรมการสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาภาคเหนือ  
  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ  
  สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สมาชิกสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  
  ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38  
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท บำบัดพัฒนา จำกัด  
  กิจกรรมทำบุญให้สัตว์ทดลองและกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566  
  เข้าร่วมโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566  
  โครงการสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2566  
  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึกปฏิบัติงาน  
  กิจกรรมเฟรชชี่และบายเนียร์ ประจำปีการศึกษา 2565  
  รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงงานสหกิจดีเด่น  
  ประชุมร่วมกับหน่วยงาน International Exchange Organization (IEO)  
  วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงหมูดำ แบบครบวงจร อย่างสร้างสรรค์”  
  Coffee Hour ครั้งที่ 1  
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2665  
  โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศึกษาดูงาน  
  บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The reason why humans became the highest animals with advanced culture” และหัวข้อ “The intestinal morphology and animal science study”  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ Professor Dr. Koh-en Yamauchi จากประเทศญี่ปุ่น  
  สัมภาษณ์นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสนใจในสายงานด้านปศุสัตว์  
  กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (มาตรฐานฟาร์ม)  
  กิจกรรม “ทักษะเกษตรแม่โจ้ 3 โจ๋”  
  กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการปศุสัตว์ (Livestock Entrepreneurship )  
  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ นำเสนอโครงร่างโครงงานวิจัย  
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคปศุสัตว์ การจัดการโคและสุกร  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี เครือเบทาโกร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล  
  โรงเรียนบ้านปลาดาว ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่  
  "การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (MJU Pre-Talent Mobility)"  
  กิจกรรมฝึกซ้อมบัณฑิตและรายงานตัวเตรียมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 16 กุมภาพันธ์ 2566  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
  บรรยากาศ ฝึกซ้อมย่อยรับปริญญาบัตรของบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 45  
  เข้าร่วมปฏิบัติงานในหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์  
  โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบแก๊สชีวภาพของฟาร์มสุกร  
  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “AUN QA Version 4.0”  
  กิจจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการ Module เรื่อง “การยกระดับนักยุวสัตวบาลรุ่นเยาว์”  
  กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 47 “โจโจ้เกมส์”ประจำปี 2566  
  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศจากบริษัทในเครือ QVS groub  
  กิจกรรม พิธีถวายพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
  เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566  
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
  บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566  
  คณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสวัสดีปีใหม่ รองศาตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  ผู้แทนบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ได้เข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566  
  โครงการจิตอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ส่งเสริมวิชาการ  
  วางพวงหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมของ คุณแม่ศรีนวล สุวรรณยศ  
  กิจกรรม การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2565  
  กิจกรรม สานสัมพันธ์บุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565  
  บริษัทสหฟาร์ม จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจพร้อมกับการบรรยายพิเศษหัวข้อ“ธุรกิจส่งออกเนื้อไก่ไทยและการตลาดต่างประเทศสมัยใหม่”  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด จำนวน 2 ฉบับ  
  กิจกรรมทำบุญสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี 2565  
  ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวิชรราชธิดา  
  ต้อนรับและประชุมถึงการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  กิจกรรม สัตวศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 8  
  Maejo Innvation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022  
  คณะผู้บริหารจากบริษัทไทย-เดนมาร์ค ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านสุกร เข้าพบอาจารย์และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม MJU Student Activities 2022  
  กิจกรรมถ่ายทอดแผน ประจำปีงบประมาณ 2566  
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
  กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและแสดงโปสเตอร์รายงานผลโครงการในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2565  
  ประชุมความร่วมมือด้านปศุสัตว์กับ ปศุสัตว์เขต 5  
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ณ. ถนนหน้าอาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
  กิจกรรม MJU TALK วาไรตี้ทอร์ค คุยสนุก ดูสบาย ได้สาระ  
  กิจกรรมปลูกกล้วยไม้ไทยสายใยลูกแม่โจ้ โครงการจั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่  
  รำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  กิจกรรม MJU Green & Clean Food Festival 2022  
  THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022  
  สืบสานประเพณีการทอดกฐินสามัคคีที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ ประจำปีพุทธศักราช 2565  
  บรรยายพิเศษในหัวข้อ "โมเดลธุรกิจสำหรับการค้าพันธุกรรมปศุสัตว์"  
  นำเสนอ ผลงานวิจัยเรื่อง “ยาสอดเต้าจากสมุนไพรฝางและว่านหางจระเข้”  
  กิจกรรมการแข่งขันเส้นทางนวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)  
  กิจกรรมการแข่งขันเส้นทางนวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)  
  การประกวดแผนความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการนักศึกษาเส้นทางสู่นวัตวณิชย์  
  ร่วมบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มสมรรถนะการผลิตและคุณภาพน้ำนมเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการสืบพันธุ์"  
  ศึกษาดูงานการจัดการฟาร์มและระบบการเลี้ยงไก่  
  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเสริมผงแก่นฝางในอาหารไก่ไข่และไก่เนื้อ”  
  สอบวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่เนื้อ และผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อไก่”  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับผู้บริหารของคณะฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง  
  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  
  กิจกรรม : Make the most of yourself. Focus on your goal พบกับเรา TCAS 66  
  สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย  
  งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 “เกษียณสุขใจ สายใยชาวแม่โจ้”  
  กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์  
  วิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความเข็มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ”  
  กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการทางด้านปศุสัตว์  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2565  
  วิพากษ์หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
  นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย  
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน  
  คณะสัตวศาสตร์ฯ นำโดยท่านคณบดี พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  
  ทีมงาน MJU2T แจ่มหลวงลงพื้นที่ปรับปรุงฟาร์ม  
  ลงพื้นที่กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมอัจฉริยะ High Quality Engineering”  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เยือน Souphanouvong University (SU) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เยือน Northern Agriculture and Forestry College (NAFC) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยือน National University of Laos (NUoL) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทำขวัญควาย ประจำปี 2565  
  อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation  
  รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครนายก  
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทองคำอะกริเทรด  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21  
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนจากกองทุน ดร.วิบูลย์ ลาภจตุพร บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด ปิ 2565  
  Road show ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะฯ กับสถาบัน Wisdom academy center  
  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เยี่ยมชมศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่กระดูกดำ  
  ทีมงาน MJU2T แจ่มหลวงได้จัดอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  
  มูลนิธิบุญศิริ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  อาจารย์ นักวิชาการสัตวบาล และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10  
  กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2565  
  กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
  กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานประจำปี 2565  
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”  
  ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565  
  สัมมนาวิชาการนานาชาติ “การปฏิวัตินวัตกรรมการเกษตรสู่ความยั่งยืนทางสังคม”  
  โรงเรียนสารภีพิทยาคม เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมฟาร์มปศุสัตว์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่าง FACULTY OF ANIMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, MAEJO UNIVERSITY, THAILAND AND FACULTY OF ANIMAL SCIENCE, UNIVERSITAS GADJAH MADA, INDONESIA  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบโรงเรือนสำหรับการเลี้ยงไก่แบบกึ่งขังกึ่งปล่อย  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการเรียน แนะนำกิจกรรมนักศึกษา และแนะนำฟาร์มของคณะฯ ประจำปี 2565  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  
  AUN-QA implementation and Gap Analysis  
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  
  รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกรให้ความรู้ภาคบรรยายเรื่องหลักการขุนโคเนื้อ อาหารและการให้อาหารโคขุน สถานการณ์และการเชื่อโยงตลาดเนื้อโคคุณภาพ  
  กิจกรรมอบรม แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและ การอพยพหนีไฟ  
  กิจกรรมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565  
  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่เกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร” เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปะการ ประจำปี 2565  
  คณบดีฯ เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565  
  กิจกรรมโครงการฝึกอบรม โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ในหัวข้อ “การเลี้ยงและจัดการฟาร์มสุกร”  
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมโคนมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
  อธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  การอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน”  
  มอบใบประกาศบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564  
  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2565  
  พิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565  
  ลงพื้นที่ทำกิจกรรมถอดบทเรียนและขยายผล โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคเชิงพาณิชย์ในชุมชน  
  นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ทาสีรั้วคาวบอย ในโครงการสัตวศาสตร์จิตอาสา  
  ผลงานกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge)  
  สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563  
  ม.แม่โจ้ โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ครบวงจร  
  รับเชิญเข้าปรึกษาหารือ ซักซ้อมขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ การดำเนินการ พัฒนาชุมชนนวัตกรรมทางพันธุกรรมและทำฟาร์มอัจฉริยะเพื่อการผลิตเนื้อโคพรีเมี่ยมรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาภายในบริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาภายในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และผู้ที่ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และผู้ที่ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  
  คณบดีคณะฯ นำทีมสัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาภายในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หลังการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2565  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
  บรรยากาศ ฝึกซ้อมย่อยรับปริญญาบัตรของบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และโนโลยี รุ่นที่ 44 วันที่ 13-14 ก.พ. 2565  
  บรรยากาศ ฝึกซ้อมย่อยรับปริญญาบัตรของบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และโนโลยี รุ่นที่ 43 วันที่ 11-12 ก.พ. 2565  
  ผู้บริหารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พบทีมงานสหฟาร์ม เพื่อหารือเรื่องการฝึกงานและการหางานทำ  
  ทีมคณะกรรมการควบคุมมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อม  
  ทีมผู้บริหารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Live สดผ่าน Facebook กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 และ 44  
  กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “รู้ทัน ASF” โดยคณาจารย์วิชาเอกการผลิตสุกร  
  กิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565  
  กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ "ทำวัคซีนในสัตว์ปีกอย่างไรให้มีประสิทธิผล"  
  ตัวแทนบริษัท เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2565  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาภายในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “ทักษะที่จำเป็น ต่อการเรียนและทำงานในโลกหลังยุคโควิด”  
  บริษัท รวมพรมิตรโภคภัณฑ์ จำกัด มอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2565 แก่คณบดีฯ  
  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโคนมใน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565  
  บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด มอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2565 แก่คณบดีฯ  
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565  
  ร่วมหารือในหัวข้อ “การพัฒนา Northern Economic ด้วย local products (ไก่กระดูกดำ)”  
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ (ครั้งที่ 1/2565)  
  คณบดีฯ และนักวิชาการสัตวบาล นำทีมนักศึกษาสัตวศาสตร์จิตอาสาเพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อ ลงพื้นที่ในบริเวณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  คณบดีฯ และทีมงาน ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  
  ลงพื้นที่กิจกรรมอบรมในโครงการโคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน จ.ลำปาง  
  กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “การจัดการไก่หลังจากการขนส่ง”  
  กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “การพัฒนานักสัตวบาลด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย”  
  คณบดีฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open House ผ่านระบบออนไลน์  
  ลงพื้นที่ตรวจสอบเตรียมความพร้อม ( Pre-audit ) ในการขอมาตรฐานฟาร์มร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ (ครั้งที่ 2/2564)  
  รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการโคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน ณ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  
  รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในโครงการโคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน 7-9 ธันวาคม 2564  
  รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในโครงการโคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน  
  รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ในหัวข้อ "การทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร"  
  รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ในหัวข้อ "ทำหญ้าหมักคุณภาพสูง" และอบรมให้ความรู้เรื่อง “การดูแลรักษาและป้องกันโรคในสุกร”  
  กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์”  
  ลงพื้นที่ดำเนินงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  
  รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ  
  กิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และร่างแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  
  ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอโดยยูทูปเบอร์ (Youtuber) จากช่อง “ไร่นาฟาร์ม Chanel”  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ  
  เกษตรกรเข้าขอคำแนะนำการเริ่มเลี้ยงไก่ไข่ และไก่พื้นเมือง  
  กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “การดูแลสัตว์ปีกในช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเป็นหนาว”  
  เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาบริเวณ อาคารสระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ "สัตวศาสตร์แม่โจ้เชียงใหม่กับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แม่โจ้แพร่ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?"  
  พิธีวางพวงมาลา “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” ประจำปี 2564  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ "พลิกวิกฤติให้เป็นความรู้ ครั้งที่ 4"  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบในท้องถิ่น"  
  เข้าอบรมโครงการ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ : เครื่องมือออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในยุคดิจิทัล” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)  
  กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรในวิกฤติโรคระบาด 2021"  
  ลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ "การจัดการอาหารโคเนื้อ"  
  ลงพื้นที่ดำเนินงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง ประจำเดือนตุลาคม  
  คณบดีฯ ให้ความรู้ แก่เกษตรกรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)  
  กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “การจัดการไก่ในฤดูฝน”  
  เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการทุน (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)  
  กิจกรรมติวนี้เพื่อน้อง ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams  
  ติดตามผลในการดำเนินโครงการการยกระดับการผลิตไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมูลค่าสูงเพื่ออุตสาหกรรม Northern Thailand food Valley  
  อบรมการป้องกันโรคและสุขาภิบาลฟาร์มสุกร" โดยเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด  
  กิจกรรม ถาม-ตอบ หัวข้อ “พูดคุยระดับบัณฑิตศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live)  
  กิจกรรม ถาม-ตอบ หัวข้อ “การรับสมัครนักศึกษาใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live)  
  เข้าร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2021  
  งานแสดงมุทิตาจิตผู้แก่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  
  กิจกรรม ถาม-ตอบ หัวข้อ “TCAS65” ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live)  
  งานแสดงมุทิตาจิตให้กับบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการปี 2564 (ส่วนหน่วยงาน)  
  3 บุคคลคุณภาพ ม.แม่โจ้ รับรางวัลจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2564  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทำขวัญควาย ประจำปี 2564  
  การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้รับเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิทยาศาสตร์”  
  ลงพื้นที่ติดตามการตรวจการตั้งครรภ์ของโคเนื้อ จากโครงการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อของเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์และองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอาหารสัตว์  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสภาพแวดล้อมและอาหารในบริบทการเลี้ยงไก่ไข่ในชุมชน เพื่อความมั่นคงของอาหาร”  
  กิจกรรมการผสมเทียมสุกร ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ  
  คณบดีฯ เข้าร่วม พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564  
  ลงพื้นที่ สำรวจและรับฟังปัญหาการเลี้ยงไก่ไข่-ไก่เนื้อ ของชาวบ้าน ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์งานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  
  แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาบริเวณคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์  
  กิจกรรมพบปะพูดคุยนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการเนื้อโคคุณภาพ การตัดแต่ง และการตลาดเชื่อมโยงเนื้อคุณภาพ”  
  กรมปศุสัตว์เข้าตรวจบริเวณพื้นที่พักซากสัตว์ที่มีความเหมาะสม สำหรับการบริโภค เพื่อต่อใบอนุญาต ต.ร.ซ.4 (ใบรับรองสถานที่พักซากสัตว์)  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จสู่สำนักงานสีเขียว : หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง  
  พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม (แม่โจ้) ประจำปี 2564  
  ลงพื้นที่ จัดอบรม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง  
  คณบดีฯ เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564  
  ร่วมจัดกิจกรรม World Milk Day 2021  
  ตัวแทนคณะฯ รับผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน ในกิจกรรม “แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ในกิจกรรม“แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน โครงการ Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน  
  มอบใบประกาศบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564  
  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564  
  รับฟังโจทย์วิจัยและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาโคเนื้อแปลงใหญ่จังหวัดพะเยา  
  บริษัท น้ำเชื้องว่องไว จำกัด มอบชุด อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( PPE )  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน  
  ร่วมหารือกิจกรรมต่อเนื่อง MOA ร่วมกับ หจก.พรชัยอินเตอร์เทรด  
  พิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564  
  กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานภายนอก ประจำปี 2563  
  กิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2563  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการเนื้อโคคุณภาพ การตัดแต่ง และการตลาดเชื่อมโยงเนื้อคุณภาพ”  
  ลงพื้นที่ โครงการยุวชนอาสา กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3  
  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2563  
  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและร่วมลงพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อการเพิ่มอัตราการตั้งท้องกับทีมงานวิจัยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
  คณะผู้บริหาร 3 คณะฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  
  ลงพื้นที่ ทำการสำรวจและดำเนินการเก็บข้อมูล โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง  
  โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563  
  คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563  
  ลงพื้นที่ โครงการยุวชนอาสา กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 2  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์  
  ศึกษาดูงานด้านการผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์  
  นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานฟาร์มของคณะฯ  
  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563  
  บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู้ด จำกัด และ บริษัท เอสจีฟีดมิลล์ จำกัด เข้าพบปะและประชาสัมพันธ์บริษัท รับสมัครงานแก่นักศึกษา  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติ  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์  
  เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ณ บ้านสวนแพรฟาร์ม  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  
  กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU : Green Heart & Smart University  
  ลงพื้นที่ ทำการสำรวจและดำเนินการเก็บข้อมูล โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง  
  ลงพื้นที่ โครงการยุวชนอาสา กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้การเลี้ยงสุกรและไก่  
  คณะสัตวศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564  
  การบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  
  เจ้าหน้าที่สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์  
  ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง และ KPI (Key Performance Indicator) ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  เข้าหารือ เรื่องการวิจัยและบริการวิชาการ  
  เดินทางไปปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการยกระดับการผลิตไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมูลค่าสูงเพื่ออุตสาหกรรม Northern Thailand food Valley  
  คณาจารย์ฯ เข้าหารือแนวทางการทำกิจกรรมและ จัดทำโครงการวิจัยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไก่พื้นเมือง  
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา บริเวณอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 โซน B  
  กิจกรรม Journal club ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  
  ลงพื้นที่ผสมเทียมให้แก่แม่พันธุ์หมู ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ  
  ประชุมหารือเรื่อง “ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์”  
  คณบดีและตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อ.พร้าว  
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา กาดแม่โจ้ 2477  
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย  
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา  
  กิจกรรมการผสมเทียมสุกร ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ  
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน  
  ตัวแทนบริษัท เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2564  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่อธิการบดีและรองอธิการบดี  
  บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด มอบของขวัญอวยพรปีใหม่ แก่คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  กิจกรรม Journal club ครั้งที่ 1  
  กรรมการตัดสินประกวดไก่พื้นเมืองสวยงาม  
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มอบทุนการศึกษา  
  คณบดีฯและคณะสัตวศาสตร์ฯ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่บุคลากร  
  ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum ประจำเดือนธันวาคม 2563  
  อธิการบดีฯ เข้าพบบุคลากร ในโครงการ “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบบุคลากร"  
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก  
  การรับฟังการใช้เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (DNA/RHA extractor)  
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน  
  บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน และคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563  
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน  
  นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมความการจัดการและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และทิศทางการเลี้ยงสัตว์ฯ  
  ประชุม Networking Focus Group ระดมสมองทำแผนยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร  
  กิจกรรมสัมมนา/บรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมและบรรยาย หัวข้อ “การแปรรูปเนื้อสัตว์”  
  นำเสนอโครงการยกระดับการผลิตแพะเนื้อและโคเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  
  ออกบูธนิทรรศการหลักสูตรฯ งานมหกรรม Wisdom V Education Expo  
  เข้าทำการการตรวจรับรอง “การปฎิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าภายในประเทศ”  
  กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งที่ 3  
  กิจกรรมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสัตวสาสตร์และเทคโนโลยี และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564  
  คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯขอขอบคุณบุคลากรและนักศึกษาช่วยงาน  
  ได้รับเชิญ เข้าหารือ เรื่องการวิจัยและบริการวิชาการ  
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
  ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตร  
  โครงการอบรมกรรมการตัดสิน ตามอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทยสวยงาม และการจัดงานประกวดไก่พื้นเมืองสวยงาม  
  ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563  
  กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2  
  โครงการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9  
  กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์  
  ศึกษาดูงานด้านการผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์  
  กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสาฯ  
  คณบดีฯ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯแก่นักศึกษา  
  ได้รับเชิญเข้าให้คำปรึกษาและดำเนินกิจกรรมงานวิจัย  
  ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา  
  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  
  เข้าร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2020  
  งานแสดงมุทิตาจิต  
  งานแสดงมุทิตาจิตผู้แก่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ “The 21st Century Learning ”  
  ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการ  
  กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ ประจำปี 2563  
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน  
  พิธีไหว้ครูประจำปี 2563  
  กิจกรรมอบรมภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว  
  กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน  
  บรรยากาศพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562  
  ฝึกซ้อมบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  บริษัท แอนิมอล เฮลท์ จำกัด บริจาค เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย  
  บริษัท ออร่า ริช ประเทศไทย จำกัด บริจาค เจลแอลกอฮอล์ล้างมือฯ  
  ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสู่ขวัญควาย  
  อบรม เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว  
  ร่วมออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ  
  จัดการประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน"  
  เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระชัยมงคล  
  เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563  
  ตัวแทนอาจารย์ฯและนักศึกษาฯเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า  
  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน  
  ผสมเทียมสุกร ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ  
  ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563  
  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ด้านฟาร์มไก่ไข่  
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการสำนักงานสีเขียว ในหัวข้อ “โครงการสำนักงานสีเขียว” และ “วิธีการลดก๊าซเรือนกระจก”  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  
  คณะสัตวศาสตร์ฯ บริจาคมูลสุกร  
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการโรงฆ่า  
  กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์”  
  มอบใบประกาศบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562  
  นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าฝึกประสบการณ์ด้านงานฟาร์มปศุสัตว์  
  กิจกรรมอบรม (work shop) เรื่อง "รู้ลึกเทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus"  
  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
  ทีมงานโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภาควิชาดินและปุ๋ย  
  พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม (แม่โจ้)  
  ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านปศุสัตว์  
  กิจกรรม 5 ส  
  กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562  
  ตรวจโรงฆ่าเพื่อให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาล  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน  
  เยี่ยมชมห้องเรียนสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนในอนาคต  
  กิจกรรมแรงงานจิตอาสาช่วยบรรจุเมล็ดพันธ์ผัก  
  สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่พ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน  
  ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการสมาร์ทฟาร์ม  
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด  
  สัตวศาสตร์แม่โจ้จิตอาสา  
  รับมอบข้าวโพดหวานพร้อมรับประทาน  
  สัตวศาสตร์แม่โจ้จิตอาสา  
  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แด่ผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า ป้องกันโรคโควิด 19  
  รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันโรคโควิด 19  
  สัตวศาสตร์แม่โจ้อาสา ลงพื้นที่พ่นนานาโนไนน์ ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน ป้องกันโรคโควิด 19  
  สัตวศาสตร์แม่โจ้อาสาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน โรคโควิด 19  
  Big leaning day พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน โรคโควิด 19  
  บรรยายพิเศษ เรื่อง “การควบคุมกระบวนการแปรรูปสุกร”  
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมศึกษาดูงานสายสนับสนุนเฉพาะด้าน  
  บันทึกภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ฝึกซ้อมบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  การประกวดแข่งขันไก่พื้นเมืองและไก่ต่อ ไก่ตั้ง “ขันเก่ง”  
  เบทาโกรฯ ส่งมอบไก่ไข่รุ่นให้โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม  
  กิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2562  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Improvement of organic recycling-type agriculture using bark charcoal”  
  ประชุมหารือและสนทนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  
  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์  
  บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการการให้อาหารโคนม  
  โครงการ "Pets Station : สถานีสัตว์เลี้ยง"  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์  
  กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ  
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเทพดินทร์วิทยาเชียงใหม่  
  บรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการผลิตเนื้อสุกรและการตัดแต่งให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด”  
  งานเฟรชชี่และบายเนียร์ ประจำปี 2019  
  การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 14  
  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562  
  พิธีส่งมอบงานให้กับคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ประชุมพิจารณากำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ  
  ให้บริการผสมเทียมแม่พันธุ์สุกร  
  นักศึกษารับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาขี่ม้า  
  กิจกรรม Journal club ครั้งที่ 1  
  เข้าพบนายกเทศมนตรีเพื่อหารือส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  
  บรรยายพิเศษ เรื่อง การเลี้ยงสุกรที่ถูกสุขอนามัย และการเชือด ชำแหละสุกรให้ถูกสุขอนามัย  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์  
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการ “แม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต”  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “นักขายมืออาชีพ”  
  งานเลี้ยงขอบคุณและแสดงมุทิตาจิต  
  ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ "Fishery and Feed Formulation"  
  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการปี 2563  
  ศึกษาดูงานด้านการจัดการโคนมและโคเนื้อ และรับมอบใบประกาศนียบัตร  
  ศึกษาดูงานโรงงานอาหารสัตว์อินทรีย์แม่โจ้  
  ศึกษาดูงานฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่  
  ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Tentative Dual Study program  
  งานเลี้ยงขอบคุณเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่อธิการบดี  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์  
  ฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการทหารพันธุ์ดี  
  งานแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2562  
  ประชุมหารือการฝึกอบรมระยะสั้น  
  งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37  
  ประชุมหารือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
  ประชุมวิชาการสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  
  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ  
  เซนทาโกมอบโปรแกรม Brill formulation  
  รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ  
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร งานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่อนาคต  
  ติดตามผลการเลี้ยงเป็ดของโครงการทหารพันธุ์ดี  
  ถวายอาหารและบูชาศาลพระภูมิ และเจ้าที่ของคณะฯ  
  ฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการทหารพันธุ์ดี  
  ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาคณบดีฯ  
  กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสาฯ  
  โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  
  โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการโรงฆ่าและตลาดโคส่งออก”  
  ลงพื้นที่แก้ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์โคเนื้อด้วยผลงานวิจัย และการผลิตโคเนื้อจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
  นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2562  
  การอบรมหลักสูตร Smart Farmer สู่อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร  
  กิจกรรมสัมมนาบรรยายพิเศษ “CUPT QMS”  
  นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์ปีก  
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (มาตาฐานฟาร์มแพะ)”  
  กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2562  
  ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562  
  โครงการการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  
  รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา  
  โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อด้วยเชื้อโคเนื้อคัดเพศ  
  พิธีวางพวงมาลา “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”  
  เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก  
  สัตว์ปลอดโรคอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข  
  โครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ  
  ต้อนรับรักษาการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  อบรมเรื่อง “การเรียนรู้การเลี้ยงสุกร”  
  โครงการ “เสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562”  
  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา  
  โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M Thailand 2020) ระดับมหาวิทยาลัย”  
  งานแสดงมุทิตาจิตผู้แก่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  
  กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง  
  ลงพื้นที่วางแผนการจัดการโรงเรือน และให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ  
  โครงการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและศูนย์บริการผสมเทียมตำบลเสริมขาว  
  CPF ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในเครือ และบรรยายพิเศษ  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ  
  งานแสดงมุทิตาจิต  
  กิจกรรมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์  
  กิจกรรมฝึกอบรม “การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์”  
  บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานภาพช้างเลี้ยงในประเทศและการจัดการด้านสุขภาพ”  
  กิจกรรมฝึกอบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์”  
  โครงการสู่ขวัญควาย  
  โครงการ “การยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ”  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  โครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อและอาชีพ  
  กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการสารเคมี และของเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมี” และ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”  
  กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ ประจำปี 2562  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ และการประชุมหารือร่วมกับ (CATAS)  
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำงานและการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ  
  กิจกรรม Journal club  
  กิจกรรมฝึกอบรม “การสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น”  
  กิจกรรมส่งเสริมวิชาการสัตวศาสตร์ เรื่อง “การสร้างงานนำเสนอสื่อภาพนิ่งและวีดีโอ”  
  โครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  
  กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสาฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10 ครบ 67 พรรษา  
  กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน  
  กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ต่อเนื่อง)  
  กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาต่างชาติ  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ  
  กิจกรรมไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562  
  โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “New research ideal on animal production”  
  ร่วมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  
  โครงการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และนักศึกษาต่างชาติ  
  ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562  
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561  
  งานประกวดไก่แจ้สวยงาม  
  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ  
  เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว Green office  
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2562  
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
  พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม (แม่โจ้)  
  กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง เกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว  
  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประชุม/หารือเรื่องการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
  โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  
  กิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย  
  ต้อนรับคณะดูงานทางด้านอาหารสัตว์  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  อบรมเรื่องการจัดการและการเลี้ยงสัตว์เชิงธุรกิจ  
  กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562  
  การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์และสัตวบาล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านการเกษตร  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในงานวิจัย”  
  โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน  
  มอบแม่พันธุ์สุกร  
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560-2561  
  แสดงความยินดีกับผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  ฝึกซ้อมบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561  
  โครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานโคนมคุณภาพสูงล้านนา  
  ร่วมพิธีเปิด “กาดแม่โจ้ 2477”  
  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโคนมเพศผู้และแม่โคปลดระวาง  
  โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้”  
  กิจกรรม Journal club  
  โครงการฝึกอบรมเรื่อง “พัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากโคนมเพศผู้และแม่โคปลดระวาง"  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านการเกษตร  
  โครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานโคนมคุณภาพสูงล้านนา  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “จีโล่แลนโดะโคพันธุ์สังเคราะห์เขตร้อนชื้นเพื่อการให้ผลผลิตน้ำนมอย่างยั่งยืน”  
  การประชุมสหกรณ์โคนมสัญจร ครั้งที่ 5  
  จัดฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงสุกร”  
  ประชุม/หารือเรื่องการจัดทำหลักสูตร ทษ.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ต่อเนื่อง)  
  ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร  
  กิจกรรม Journal club  
  กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง เกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว  
  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ  
  พิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2562  
  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์และ งานทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562  
  ประชุม/หารือเรื่องการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  
  กิจกรรมเสวนาเรื่อง “การประกอบสูตรอาหารข้นอย่างแม่นยำสำหรับโคนม”  
  รับมอบจักรยาน  
  ประชุมระดมทำโจทย์วิจัยด้านปศุสัตว์โดยใช้โคเป็นโมเดล  
  ประชุมหารือกับบุคลากรจากประเทศไนจีเรีย  
  กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2562  
  โครงการยกระดับผลผลิตภาคการเกษตร ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
  รับมอบใบประกาศนียบัตร  
  อบรมให้ความรู้กับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
  กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานภายนอก  
  กิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2561  
  โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  
  กิจกรรมอบรม “ระบบการลาออนไลน์”  
  ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการในงานมูลนิธิชัยพัฒนา  
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา  
  โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  ประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาและการรับสมัครงาน  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Domestic Animal Cryobanking for the Management of Genetic Resource in France and Europe; Focus on Bird Semen”  
  ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอนและงานวิจัย  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการผลิตโคนมในอนาคต”  
  กิจกรรม Journal club  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์  
  การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13  
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงและการจัดการไก่  
  รับมอบใบประกาศนียบัตร  
  การนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20  
  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ  
  กิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร  
  ฝึกซ้อมปฏิบัติด้านการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ  
  ตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เข้าอวยพรปีใหม่ 2562  
  ตัวแทนบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2562  
  รับมอบห้องเย็นโมบายให้กับคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่อธิการบดี  
  งานเลี้ยงขอบคุณเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
  งานแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2561  
  งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36  
  รับมอบโปรแกรม Brill formulation  
  คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561  
  เสวนาการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากโค กระบือ และสุกร  
  โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า  
  จัดนิทรรศการสัตว์มีชีวิต ประจำปี 2561  
  เสวนาการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ไก่พื้นเมืองและสัตว์ปีกสวยงาม  
  การประกวดไก่ต่อ-ไก่ตั้ง (ขันเก่ง – ต่อหมาน)  
  การประกวดไก่พื้นเมือง  
  การประกวดไก่แจ้สวยงาม  
  ประชุมสัญจรการพัฒนาด้านวิชาการกับหน่วยงานและบุคลากรด้านวิชาการ  
  กิจกรรม Journal club  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA  
  นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน  
  กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2561  
  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561  
  พิธีวางพวงมาลา “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”  
  กิจกรรม Journal club  
  คณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน  
  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ  
  ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการความร่วมมือ  
  บรรยายพิเศษ เรื่อง “Pig carcass grading in Taiwan”  
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  ติดตามผู้เข้าร่วมอบรมจากราชอาณาจักรภูฎาน  
  งานประกวดไก่แจ้สวยงาม  
  กิจกรรม Journal club  
  มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกทักษะระยะสั้นในหัวข้อ “Swine and poultry production and processing”  
  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  กิจกรรมฝึกอบรม “การสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น”  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่  
  จัดนิทรรศการงาน Thailand STEM Festival 2018  
  ศึกษาดูงาน “Green Office”  
  อบรมให้ความรู้เรื่อง “ความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมในการทำงานและอาชีวอนามัย”  
  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ที่ทันสมัย ในยุค Thailand 4.0”  
  ศึกษาดูงาน “Green Office”  
  ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์จากประเทศไต้หวัน  
  รายงานการตรวจประเมินตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรที่ 52 “Swine Production and Pork Processing Technology”  
  โครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจรครั้งที่2  
  กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ ประจำปี 2562  
  กิจกรรมสัตวศาสตร์ร่วมใจ เลือกใช้พลังงานอย่างเหมาะสม  
  งาน KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้  
  กิจกรรม Journal club  
  การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7  
  การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10  
  กิจกรรมสู่ขวัญควาย (มัดมือควาย)  
  การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน  
  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ  
  สัมมนา/บรรยายพิเศษให้ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
  โครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร  
  การประกวดดาว-เดือน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  กิจกรรม Journal club  
  กิจกรรมไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561  
  สัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ  
  กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน  
  รับมอบไก่ไข่สาวจาก บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด  
  ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561  
  กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนาคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  
  โครงการฝึกอบรมนักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน  
  โครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร  
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560  
  ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกับ ECHO ASIA  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Grazing Manage & Feed Production in the Tropical Area”  
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561  
  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ  
  กิจกรรม Journal club  
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
  กิจกรรมอบรม “การใช้ระบบ e-meeting”  
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สัตวศาสตร์  
  ฝึกอบรมเรื่อง “สำนักงานสีเขียว (Green Office)”  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561  
  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษากลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม  
  กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560  
  กิจกรรม Journal club  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  รับมอบเครื่องผสมอาหาร FiMAKS  
  ฝึกงานด้านการอนุรักษ์และการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ป่า  
  ศึกษาดูงานและพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ  
  คณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ลงพื้นที่ฝึกอบรมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้  
  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ  
  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์และ งานทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2561  
  กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนม  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  บรรยายพิเศษ เรื่อง “Zoetis Swine Business Checklist and Lanna Master Butcher workshop”  
  พิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2561  
  กิจกรรม Journal club  
  กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์  
  คณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน  
  ฝึกอบรมเรื่อง “การผสมเทียมสุกร”  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมโครงการ “ปลูกผักแลกค่าเทอม”  
  กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานภายนอก  
  การประกวดไก่พื้นเมือง และไก่ต่อไก่ตั้ง “ขันเก่ง”  
  ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์  
  กิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2561  
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559-2560  
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  
  ฝึกซ้อมบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  
  ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน กลางน้ำ-ปลายน้ำ  
  โรงเรียนบ้านปลาดาว ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  ติดตามผลการเลี้ยงไก่กระดูกดำและไก่ประดู่หางดำพระราชทานฯ  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์  
  การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 12  
  ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย  
  กิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร  
  มอบใบประกาศในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
  วิทยากรบรรยายพิเศษ “ลักษณะประจำพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ”  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์  
  กิจกรรมฝึกอบรม “การสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น”  
  กิจกรรมอบรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
  กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การจัดการธุรกิจเบื้องต้น  
  อบรมถ่ายภาพและตัดต่อ VDO  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่อธิการบดี  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์  
  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ  
  กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
  ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดไก่พื้นเมืองเพศผู้  
  งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35  
  ตัวแทนบริษัท เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2561  
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561  
  ตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เข้าอวยพรปีใหม่ 2561  
  งานเลี้ยงขอบคุณเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
  งานแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  มอบทุนการศึกษา  
  Prof. Dr. Koh-en Yamauchi เข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ  
  วิทยากรบรรยายพิเศษ “การใช้งานซอฟต์แวร์ ASreml”  
  ศึกษาดูงานโรงงานชำแหละไก่เนื้อ  
  วิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ แบบนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อการผลิต  
  กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา  
  ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจ  
  Focus group Animal welfare  
  กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
  ฝึกอบรมและติดตามผลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำ  
  การเสนอชื่อกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560  
  ฝึกอบรมการจัดการการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการทำอาหารหมัก  
  นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน  
  กิจกรรมร่างแผนพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ 2561  
  พิธีวางพวงมาลา “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”  
  กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การทำแผนธุรกิจ (Business plan)  
  สัตวศาสตร์ฯ ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง  
  กิจกรรมเปิดบ้านสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรมด้านการเลี้ยงไก่และสุกร  
  ลงพื้นที่ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  
  กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การปรับปรุงพันธุ์กับการแข่งขันทางธุรกิจ”  
  สัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ  
  งานมุทิตาจิต  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ  
  ค่ายสัตวศาสตร์จิตอาสา  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Green office  
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  
  ติดตามผลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำพระราชทานฯ  
  ทำขวัญควาย  
  ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559  
  กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน  
  โรงเรียนบ้านโป่งสา ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  
  อบรมถ่ายภาพและตัดต่อ VDO  
  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  
  ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560  
  อบรมให้ความรู้ เรื่อง “การเพาะพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ”  
  กิจกรรมไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560  
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
  กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนาคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560  
  การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์และสัตวบาล ครั้งที่ 9  
  โครงการอบรมสัมมนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์  
  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ  
  โครงการฝึกอบรมนักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน ”การเลี้ยงไก่พื้นเมือง”  
  รับมอบกระบือ  
  โรงเรียนบ้านปลาดาว ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ ประจำปี 2561  
  พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม (แม่โจ้)  
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
  ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  
  ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการในงานมูลนิธิชัยพัฒนา  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สัตวศาสตร์  
  กิจกรรมฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา  
  ฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร  
  กิจกรรมการฝึกอบรมการผลิตเนื้อโคคุณภาพ และการใช้ประโยชน์จากเนื้อโคขุน  
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
  กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์)  
  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์และ งานทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2560  
  กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
  หารือเรื่องแนวทางการทำวิจัยการผลิตสัตว์อินทรีย์  
  กิจกรรม “Carrier Road Show” กับเครือเบทาโกร  
  นักเรียนโรงเรียนต้นกล้า เข้าศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  คณะทำงานส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ  
  บรรยายพิเศษ “การผลิตไก่กระดูกดำพันธุ์ไทยชินครบวงจร”  
  บริจาคโลหิตร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การฝึกงานและเตรียมตัวทำงาน”  
  กิจกรรมอบรมการเตรียมตัวและการวางเป้าหมายในอนาคต  
  กิจกรรมอบรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
  งานเฟรชชี่และบายเนียร์ ประจำปี 2559  
  ติดตามผลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำพระราชทานฯ  
  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง “แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อของบสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน”  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเข้าศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  เสวนาปศุสัตว์อินทรีย์  
  งานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร”  
  ประกาศผลการตัดสินการประกวด “วลีโดนใจลดใช้พลังงาน”  
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558-2559  
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  
  ฝึกซ้อมบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  กิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร  
  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”  
  การเสนอชื่อกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ  
  ฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพสัตว์”  
  อบรมเรื่อง “เข้าใจและเท่าทัน เสริมภูมิคุ้มกันท้องไม่พร้อมในวัยเรียน”  
  เข้ารับเกียรติบัตรพระราชทาน ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560  
  การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 11  
  สัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ  
  คณะสัตวศาสตร์ฯ ร่วมออกกำลังกาย ขานรับนโยบายของรัฐบาล  
  นักเรียนโรงเรียนนภาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่อธิการบดี  
  กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา  
  กิจกรรมการศึกษาดูงานสายสนับสนุนเฉพาะด้าน  
  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์  
  ตัวแทนบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2560  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
  ตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เข้าอวยพรปีใหม่ 2560  
  บริษัท บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด บริจาควัสดุ/อุปกรณ์ให้กับคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน  
  จัดงานทำบุญและงานเลี้ยงขอบคุณเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
  กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
  งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34  
  อบรม “ระบบสารสนเทศกลางสำหรับ Smart Office”  
  ตัวแทนบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2560  
  ประชุมหารือ “ร่าง” หลักสูตร ทษ.บ. สัตวศาสตร์  
  กิจกรรมการฝึกอบรมการผสมเทียมโค  
  โครงการอบรม “การปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์”  
  อบรม “การใช้งาน Cloud Computing”  
  คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559  
  อบรม “skype for Business การสื่อสารในองค์กร”  
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ  
  อบรมหลักสูตร Sale Development Program  
  กิจกรรมการฝึกอบรมการผสมเทียมโค  
  บรรยายพิเศษ “สัตวศาสตร์จิตอาสา พัฒนาวิชาชีพ”  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมโคนม  
  Coffee hour  
  กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา  
  การเสนอผลงานทางวิชาการระหว่าง Bogor Agricultural University, Indonesia กับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรเคมี ศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  Coffee hour  
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลี้ยงไก่ของเกษตรกร  
  ประชุมสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ  
  Coffee hour  
  โครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เยี่ยมชมการผลิตไก่เนื้อ  
  คณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ลงพื้นที่อบรม  
  สำนักตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  
  ผู้บริหาร CPF พบปะผู้บริหารคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร  
  การนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ  
  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  ออกสำรวจพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  อบรมการใช้ Learning Management System  
  การประกวด ดาว-เดือน และดาวเทียม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ลงพื้นที่สำรวจการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ  
  ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  
  งาน KM FAIR 2016 “มีดีมาโชว์ THE EXPO SHARE”  
  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559  
  วิทยากรบรรยายพิเศษ  
  กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ “การสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น”  
  นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559  
  ทำขวัญควาย  
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี  
  สัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมปลูกป่าฯ  
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
  สำนักตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเกษตรกรด้านการผลิตอาหารสัตว์  
  กิจกรรม Clean Office  
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สัตวศาสตร์  
  โครงการฝึกอบรม “นักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน”  
  ฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร  
  ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559  
  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  สัมมนาทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560  
  กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2558  
  ศึกษาดูงานการจัดตั้งโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยง  
  ร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  
  กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559  
  การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์และสัตวบาล ครั้งที่ 8  
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559  
  ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  
  กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โครงการอบรมสัมมนาการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์  
  กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ (วิจัย-บริการวิชาการ) ปีงบประมาณ 2560  
  กิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  
  ส่งมอบไก่ประดู่หางดำพระราชทานฯ  
  พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม (แม่โจ้)  
  กิจกรรมการศึกษาดูงานและพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ  
  กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ 2560  
  ค่ายพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์  
  กิจกรรมฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา  
  แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  คณะนักวิจัยเข้าเฝ้าถวายรายงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ และโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์  
  พิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2559  
  วิทยาลัยพลังงานทดแทน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “การวัดผลการเรียนและการทวนสอบสำหรับอาจารย์”  
  ศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์  
  บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าแนะนำบริษัทฯ  
  โครงการอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2558  
  บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมรดน้ำดำหัวคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558  
  คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะ  
  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์และ งานทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2559  
  งานเฟรชชี่และบายเนียร์ ประจำปี 2558  
  อบรมการทำตุงไส้หมูและตุง 12 ราศี  
  ศึกษาดูงานและหาครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์  
  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ  
  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย  
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน  
  ลงพื้นที่และส่งมอบไก่พระราชทานฯ  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้”  
  โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ  
  จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559  
  การประกวดไก่พื้นเมือง  
  การประกวดไก่แจ้สวยงาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดไก่ต่อ ไก่ตั้ง ขันเก่ง  
  พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  สัมมนาปศุสัตว์อินทรีย์  
  เสวนาแนวทางการทำธุรกิจไก่กระดูกดำอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับตลาดภายในประเทศและ AEC  
  การประกวดควายล้านนา  
  จัดฝึกอบรมเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมแบบกำหนดเวลา”  
  รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เฟรชมีทฟู้ดโปรดักส์ จำกัด  
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557-2558  
  ฝึกซ้อมบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559  
  ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการในงานมูลนิธิชัยพัฒนา  
  คณะผู้บริหารจากฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  การแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด ครั้งที่ 10  
  Prof. Dr. Koh-en Yamauchi บรรยายพิเศษ  
  คณะดูงานจากเบลเยี่ยม ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  ออกพื้นที่ส่งมอบไก่พระราชทาน  
  บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บรรยายพิเศษ  
  บริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป เข้าแนะนำบริษัท  
  การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 10  
  อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
  ประชุมความร่วมมือกับบริษัทเบทาโกรฯ  
  บริษัทเครืออินเทคค์ เข้าแนะนำบริษัท  
  จัดบูธนิทรรศการโครงการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์  
  ค่ายพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ  
  งานเลี้ยงขอบคุณเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
  นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
  มอบรางวัลกิจกรรมประกวด VDO Clip (แนวปฏิบัติลดการใช้พลังงาน)  
  มอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2559  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่อธิการบดี  
  กีฬาบุคลากร ประจำปี 2558  
  งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33  
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์  
  ที่ปรึกษาด้านพลังงาน เข้าพบคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ  
  เครือเบทาโกรฯ เข้าพบคณาจารย์คณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โรงเรียนบ้านปลาดาว เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม  
  กิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร  
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2558  
  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา  
  วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์ แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ  
  วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย  
  PAHESCU เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ถวายรายงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ และการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์  
  โยคะเพื่อสุขภาพ  
  ฝึกอบรมทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
  คณะผลิตกรรมการเกษตรศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  ฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติ  
  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  
  ฝึกอบรมเรื่อง “การถ่ายและตัดต่อภาพ VDO”  
  โรงเรียนบ้านขุนแปะ และโรงเรียนบ้านโม่งหลวง ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  
  งานมุทิตาจิต  
  เสวนาทางวิชาการ “สัตวศาสตร์แม่โจ้ จากอดีตสู่ศตวรรษที่ 21”  
  ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557  
  CPF Gateway 2015  
  โครงการฝึกอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
  อาจารย์และนักศึกษาจาก Nihon University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โครงการฐานเรียนรู้การผลิตเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร  
  Nisseiken Overseas Coorporation เจรจาความร่วมมือกับคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558  
  อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สัตวศาสตร์  
  จัดฝึกอบรมโครงการผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร  
  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมตยกุล ศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558  
  ฝึกอบรมการถ่ายภาพสัตว์  
  ฝึกอบรมด้านการจัดการขยะตามหลัก 3Rs  
  พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์  
  ทำขวัญควาย  
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี  
  โครงการฝึกอบรม “นักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน”  
  โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพเกษตรกรและผู้นำชุมชน ด้านการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ รุ่นที่ 2  
  จัดสัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ  
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  
  ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558  
  โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพเกษตรกรและผู้นำชุมชน ด้านการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ รุ่นที่ 1  
  ฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร  
  กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558  
  กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงาน  
  กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2557  
  กิจกรรมการทำงานอย่างมีความสุข  
  โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ  
  คณะทำงานฐานการเรียนรู้ผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล  
  คณะทำงานอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล  
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558  
  คณะทำงานอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล  
  นักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร  
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) เข้าหารือในเรื่องโครงการสหกิจศึกษา  
  ศึกษาดูงานด้านแนวทางการบริหารจัดการ  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  คณะทำงานอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล  
  ออกพื้นที่ทำวัคซีน และอบรมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ  
  เลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  กิจกรรมฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา  
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  
  นักศึกษาประเทศภูฎาน รับใบประกาศนียบัตร  
  สัมมนาทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559  
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าศึกษาดูงาน  
  ร่วมกิจกรรมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2558  
  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์และ งานทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2558  
  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ  
  Dean Forum  
  โครงการอบรมการปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  ติดตามผลการเลี้ยงไก่กระดูกดำ  
  โครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมโรงงานอาหารสัตว์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557  
  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ  
  งานคืนสู่เหย้า 35 ปี โคนมและโคเนื้อแม่โจ้  
  เสวนาทางวิชาการด้านโคนมและโคเนื้อ  
  กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน เรื่อง “เทคนิคและแนวปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน”  
  บรรยายพิเศษ “การเลี้ยงไก่ไข่”  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้าถ่ายทำสารคดีข่าวงานวิจัย  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557  
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  
  ฝึกซ้อมบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  บริษัทเบทาโกรฯ มอบเครื่องสับหญ้าพร้อมเทเลอร์  
  นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ  
  สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ  
  การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 9  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ  
  คณะสัตวศาสตร์ฯ ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศมาเลเซีย  
  ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการในงานมูลนิธิชัยพัฒนา  
  เกษตรกรบ้านใหม่สามัคคี เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  การแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด ครั้งที่ 9  
  ออกค่ายอาสาพัฒนา  
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่อธิการบดี  
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  ประชุมโครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์  
  คณะทำงานอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล  
  งานเฟรชชี่ ประจำปี 2557  
  กีฬาสัตวศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3  
  หมู่บ้านต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด เข้าแนะนำบริษัท  
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558  
  ติดตามผลการเลี้ยงไก่กระดูกดำ  
  นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน  
  ค่ายพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์  
  มอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2558  
  งานเลี้ยงขอบคุณเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
  งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”  
  “กิจกรรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษด้านการเรียนการสอน”  
  เครือเบทาโกร มอบของขวัญอวยพรปีใหม่  
  รางวัลเกียรติภูมิแม่โจ้ MJU Ward 2014  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  พิธีรับมอบไก่ดำพระราชทาน  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) มอบของขวัญอวยพรปีใหม่ แก่คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  โรงเรียนบ้านปลาดาว เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ปีก  
  สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้คำปรึกษาการจัดทำการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558  
  อบรมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมรัตนวรรณฟาร์ม (ไก่ดำ)  
  มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ  
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  
  กิจกรรมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  มอบไก่กระดูกดำ  
  สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ เข้าเยี่ยมชมคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
  วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ  
  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา MJU  
  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา  
  เครือ BIS GROUP มอบทุนการศึกษา  
  งานบำเพ็ญกุศลศพ “นายอุทัย เตจ๊ะ”  
  มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ  
  กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2557  
  โครงการประกวดการขันของ “ไก่ต่อ ไก่ตั้ง ขันเก่ง”  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานครบรอบ 40 ปี “คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”  
  กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อธุรกิจในมุมมองของเอกชน”  
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Betagro Ambassador  
  ถวายรายงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ  
  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ  
  การประกวด ดาว-เดือน และดาวเทียม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  รางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์สาขาเกษตร  
  มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ  
  การเสนอชื่อกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ประชุมหารือหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
  ติดตามโครงการวิจัยของนักศึกษาชาวภูฎาน และเจรจาความร่วมมือ  
  นิเทศงานสหกิจศึกษา  
  รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ  
  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557  
  รับมอบลูกไก่ไทย  
  ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการอบรม “การสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษ”  
  ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2556  
  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  
  มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ จ.ลพบุรี  
  มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ  
  กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนาชุมชน  
  รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 4  
  งานมุทิตาจิต  
  กิจกรรมการให้ความรู้ทางวิชาการ  
  รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 4  
  โครงการฐานการเรียนรู้ผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร  
  กิจกรรมไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557  
  จัดสัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ  
  โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ  
  จัดอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน  
  ทำขวัญควาย  
  Coffee hour  
  มอบไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ  
  โครงการฝึกอบรม “นักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน”  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  
  นัก