Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จสู่สำนักงานสีเขียว : หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง
             วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ปัจจัยความสำเร็จสู่สำนักงานสีเขียว : หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง” ซึ่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงเกณฑ์ใหม่ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้ตัวแทนคณะ, สำนัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเอง โดยมี น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด พร้อมด้วย น.ส.คุณากร สีสด, น.ส.สุวิชา ศรีวิชัย, นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล, น.ส.ชนิดาภา ฟูไชย และนางโชติกา ลายทิพย์ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ห้องประชุม 2201 อาคารสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี