Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์และสัตวบาล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8
             วันที่ 12 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์และสัตวบาล ครั้งที่ 11 เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ และผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสัตวศาสตร์สู่สาธารณชน ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯได้รับรางวัลดังนี้ 1. อ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ประจำปี 2562” และรางวัล “การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ระดับดี ประเภทอาจารย์/นักวิจัย” 2. นางสาวจุฑารักษ์ กิติยานุภาพ ได้รับรางวัล “การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ระดับชมเชย ประเภทนักศึกษา” 3. Mrs. Manichan Phetthavong ได้รับรางวัล “การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น ประเภทอาจารย์/นักวิจัย” 4. นายพงศกร แก้วแสนเมือง ได้รับรางวัล “การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดี ประเภทอาจารย์/นักวิจัย”