Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
             วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์กรรณิกา ฮามประคร โดยได้นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ ปงอินรักษ์ฟาร์มสเตย์, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปงยั้งม้า อำเภอหางดง, วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลหารแก้ว, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหารแก้ว ศูนย์ศพก.เครือข่ายด้านการประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางสัตวศาสตร์ที่ทันสมัย พร้อมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก องค์กร ชุมชน และเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา