Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด ครั้งที่ 10
             อ.ไพโรจน์ ศิลมั่น, อ.สุบรรณ ฝอยกลาง อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง และ อ. ดร.จุฬากร ปานะถึก อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาโคนมและโคเนื้อหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด หัวข้อ “ความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมในมุมมอง 3 มิติ (อาชีพ ชุมชน สิ่งแวดล้อม)” ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยนักศึกษาได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประเภทการแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกองเชียร์ยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จ