Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สอบวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่เนื้อ และผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อไก่”
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนววรรณ พรหมภักดี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่เนื้อ และผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อไก่” ทั้งนี้มีอาจารย์ผู้ร่วมเป็นกรรมการสอบคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ และมีประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก