Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ค่ายพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
             สพ.ญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ทิพยะ, นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ ออกค่ายพัฒนาวิชาชีพ สัตวศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2558 โดยให้บริการฝึกอบรมเรื่อง การทำอาหารหมักจากผักเหลือใช้ในท้องถิ่น, การทำวัคซีนป้องกันโรคโค-กระบือ, การถ่ายพยาธิและให้ยาป้องกันโรค, การตอนสุกร, การทำเล้าไก่ และรักษาโรคปศุสัตว์ให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่