Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมระดมทำโจทย์วิจัยด้านปศุสัตว์โดยใช้โคเป็นโมเดล
             วันที่ 22 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย จัดประชุมระดมทำโจทย์วิจัยด้านปศุสัตว์โดยใช้โคเป็นโมเดล เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ สามารถต่อยอดการศึกษาและการสร้างนวัตกรรมการวิจัยในอนาคต ณ ห้อง 1421 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี