Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
             วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล, นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายพุฒิพงศ์ คำเฟย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ โคนมและโคเนื้อ นำนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 1 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงสัตว์และการสุขาภิบาลโรค โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ และนายอภิชาติ หมั่นวิชา เป็นวิทยากร และลงพื้นที่ทำวัคซีนโค ณ หมู่บ้านแม่แพะ, หมู่บ้านแม่ปะ, หมู่บ้านป่าลาน, หมู่บ้านบ้านกองขาก พร้อมทั้งลงพื้นที่พัฒนาคอกไก่อินทรีย์ ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่