Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์และสัตวบาล ครั้งที่ 9
             วันที่ 21 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่าย
สัตวศาสตร์และ สัตวบาล ครั้งที่ 9 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม