Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมศึกษาดูงานสายสนับสนุนเฉพาะด้าน
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย นำบุคลากรสายสนับสนุนงานฟาร์มของคณะฯ เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน, ฟาร์มแพะ เด็ดเดี่ยวฟาร์ม และฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มไก่ไข่ลำปางอาหารสัตว์ จ.ลำปาง