Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ทีมงาน MJU2T แจ่มหลวงได้จัดอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
             วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทีมงาน MJU2T แจ่มหลวง โดย อาจารย์ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ กิจการพิเศษ นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาลและ นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในหัวข้อ "การป้องกันโรคระบาดในสุกรและการสร้างคอกเลี้ยงสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะในการป้องกันโรค" โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวงให้เกียรติเปิดการฝึกอบรมและวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่และปศุสัตว์อำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย