Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย
             วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย จัดกิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ณ ห้อง 1421 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี