Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โรงเรียนบ้านขุนแปะ และโรงเรียนบ้านโม่งหลวง ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 30 กันยายน 2558 ผู้บริหาร และคณะครูของโรงเรียนบ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงไก่ไข่การผลิตไก่เนื้อ ณ ฟาร์มสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้