Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
             วันที่ ๑-2 ตุลาคม ๒๕๖๕ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ใกล้เคียง เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการแม่พันธุ์และอาหารสัตว์" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการแม่พันธุ์และอาหารสัตว์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการแม่โคเพื่อผลิตลูก "ทำยังไงให้วัวลูกดก" และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การวางแผนการผลิตโคเนื้อ และความสำคัญของอาหารโคเนื้อที่เกษตรกรต้องรู้!! เลี้ยงอย่างไรให้โตไว กำไรดี" และมีการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมอาหารข้นเบื้องต้น การจัดการโปรแกรมการให้อาหาร และการถนอมพืชอาหารสัตว์ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเจรจาธุรกิจสหกรณ์ (CDC๑) สำนักงานสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วมอบรมจำนวน 70 ราย