Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาคณบดีฯ
             วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบบุคลากรคณะสัตวศาสตร์ฯ เพื่อดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีสรรหาต่อผู้ปฏิบัติงานของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี