Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เครือเบทาโกรฯ เข้าพบคณาจารย์คณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 18 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารเครือเบทาโกรฯ เข้าพบคณาจารย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ