Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมการศึกษาดูงานสายสนับสนุนเฉพาะด้าน
             อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนเฉพาะด้านของคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านงานฟาร์มปศุสัตว์, ศิลปวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2560