Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากประสบการณ์ภายนอก โดยมี ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ บริษัท ลานนาบีฟ จำกัด (เครือข่ายโคเนื้อล้านนา), ฟาร์มชะมดหอม, ด่านส่งออกค้าขายปศุสัตว์เชียงแสน และฟาร์มไก่ประดู่หางดำ จ.เชียงราย