Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “จีโล่แลนโดะโคพันธุ์สังเคราะห์เขตร้อนชื้นเพื่อการให้ผลผลิตน้ำนมอย่างยั่งยืน”
             วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จีโล่แลนโดะโคพันธุ์สังเคราะห์เขตร้อนชื้นเพื่อการให้ผลผลิตน้ำนมอย่างยั่งยืน” และ รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง เทคโนธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาจำนวนโซมาติกส์เซลล์ในน้ำนมโคโดยใช้ยีสต์” ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมในเขตภาคเหนือ อาทิ สกค. สันกำแพง ป่าตึง-ห้วยหม้อ, แม่ออน, ผาตั้ง, แม่วาง, ลำพูน, เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สกค. สันกำแพง ป่าตึง-ห้วยหม้อ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่