Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมสัมมนาบรรยายพิเศษ “CUPT QMS”
             วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2562 ด้วยเกณฑ์การประเมิน “CUPT QMS” โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของคณะฯ เพื่อนำไปบริหารจัดการและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี