Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์จากประเทศไต้หวัน
             วันที่ 6 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เข้าประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์จากประเทศไต้หวัน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และหารือเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี