Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “การจัดการไก่ในฤดูฝน”
             วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “การจัดการไก่ในฤดูฝน” ในกิจกรรมประกอบด้วยการถาม-ตอบ เกี่ยวกับการจัดการปัญหาของการเลี้ยงไก่ในฤดูฝน จาก เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ, อาจารย์ ดร.สภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ, อาจารย์ ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ และนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้ให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค : สัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้