Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
             วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และร่วมต้อนรับพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อแนะนำอาจารย์แต่ละสาขา, ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนทางด้านสัตวศาสตร์, การลงทะเบียนเรียน, การวางแผนการเรียน, กิจกรรมนักศึกษา, แผนการเรียนวิชาพื้นฐาน และวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค : สัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้