Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
             วันที่ 21 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ ประธานภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะฯ ร่วมจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวบาล-สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ณ ภัตตาคารเจี่ยท่งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม ห้องกิมเล้ง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจำนวนเครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 สถาบัน