Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา
             ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย นำนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดยออกบริการแก้ไขปัญาหาผสมการติดยากในโคเนื้อ โคนมและกระบือ แก่เกษตรกรจังหวัดลำปาง ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากโครงการบูรณาการผลงานวิจัยจากทางคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562