Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (มาตรฐานฟาร์ม)
             ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (มาตรฐานฟาร์ม) สำหรับฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์มไก่ไข่ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต เป็นกำลังสำคัญให้กับวงการปศุสัตว์ในการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐาน ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารตกค้าง และเชื้อโรคต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายใน และภายนอกประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ คือ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมทีมงาน ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 247 ราย